Jump to content
KSO.lv Forums
Sign in to follow this  
  • entry
    1
  • comment
    1
  • views
    2013

Vatikāna piedzīvojumi( kvadrloģija)

Sign in to follow this  
and[1]

1067 views

Cilvзkiem ar vвju nervu sistзmu nav ieteicams lasоt..

Tikmзr klibв vista ar aklo vвrnu devвs uz diskotзku, kur apkrвvuрвs ar 5kg trotilu klusi uzsprвga ar visu diseni, saрkaidot dj lвci ar riteni, kurр centвs nemanot braukt ar riteni caur disenes pыlim. Lieki piebilst ka kurmi tikai izрkaidоtas atlikuрвs 2 aklвs acis, bet tas jau neko nemaina, izтemot to ka Armзnijas 1 spridzinвtвjs iegвja izraзlas baznоcв kancelejв un skaidri saprotamв valodв teica : "Halohibregelaso helaala ichak" un uzsprвga ar visiem macоitвjiem un visu baznоcu, bet nevien to no pilsзtas nemanоja, jo turpat blakus 30 m attвlumв pirms 2 minыtзm lielvalsts Vatikвns uzmeta pustonnu вtombumbu ar mзєki miermоlоgв ceпв bez nejauрiem upuriem iznоcinвt 3 ebrejus.

to visu jыs iespзjams jau zinвjвt

bet jыs noteikti nezinвjвt, ka pa to laiku 2 Turkmenistвnas brоvprвtigi piespiestie paрnвvnieki ar 10 рpicku kastзm, kurвs paslзptas 3 cm spridzeklорi bez striнa un laika , pa kuru izmest no rokas spridzeklоti, ar valdоbas ziтu ar dzeltenu diriюabli devвs iznоcinвt Kirgistвnas kartupeпlauku kolorвdo vaboles. lieki atgвdinвt ka Kirgistвnas kartupeпlauki piederзja Turkmenistвnas valdоbas vadоtвjam. Tвtad kur es paliku. Jв, tвtad, рie nolaidвs no diriюabпa ar izpletтiem, un lieki atgвdinвt, ka uz diriюabпa neviens vairs nepalika. Tвtad рamie рноla pa vienam spridzeklim pie katras kolorado vaboles, un laikam nav jвatgвdina ka рie katrs iznоcinвja 8 vaboles , jo visi pirksti bija nospridzinвti. Saprotot, ka ka palоdzоba no malas nebыs, рie apgыlвs un izbзra uz sevоm visus spridzekпus, pa abiem aizdedzinвja vienu un klusi sprвga 1,5 mзneрus. Vatikвns neizturot рo ilgstoрo paрspridzinврanos, pa ceпam braucot atpakaп no izraзlas klusi uzmeta otru atombumbu, ar domu bez nejauрiem upuriem iznоcоnвt рos 2 mocekпus, saglabвjot raюu Kirgistвnai. Ak tavu nelaimi, kaimiтu Feмa, kas brauca nospert 3 kartupeпus saviem 12 bзrniem, ar visu savu юiguli aizgвja pa gaisu.

to visu jыs iespзjams jau zinвjвt

bet jыs noteikti nezinвjвt, ka Tadюikistвnas pilsзtв Isimbulв ar 12 milj. iedzоvotвjiem, vietзja mзrogв nelielв tirdziтв tirgojвs Armзnijas paрnвvnieku tirgotвji un tirgojвs ar paрnвvnieku mыnicijвm un spridzekпiem, mainoties ar tiem par naudu vai ar preci. Kad katrs sev bija iemainоjis sev derоgвs un uz auguma deroрos trotila lentes, kвds vietзjais armзnijas pamuпнis Zinaоds Zinвts pieprasоja no pвrdevзja пaut izmзмinвt uz sevоm ,lai notestзtu preces derоgumu uz vietas. Pвrdevзjs neko пaunu nenojauzdams deva savu piekriрanu ar piebildi: "Ja prece nedarbosies, naudu saтemsi atpakaп". Zinaоds nospieda pogu un parвva uz elli 6 miljonus vietзjo iedzоvotвju, t.sk., 2000 paрnвvnieku munоciju un spridzekпu tirgotвjus, kas pilsзtai deva 3/4 budюeta nodokпu naudas. atlikuрi 6 miljoni lзnв nвvз grasоjвs mirt no radовcijas. Vatikвns braucot no Kirgistвnas, to redzot nolзma uzmest vзl vienu (treрo) atombumbu ar mзrнi iznоcinвt mocekпus, bet laikam lieki atgвdinвt, ka рie no navigвcijas un neko nesaprot un sajauc Tadюikistвnas pilsзtu Isimbulu ar Istimbulu un parauj uz elli vзl 25 miljonus iedzоvotвjus, kas atrodas valsts otrв galв.

to visu jыs iespзjams jau zinвjвt

jыs noteikti nezinвjвt , ka Albвnijas valsts nebija mierв ar Vatikвna paрdarbоbu un nolзma nesзdзt mierв. Albвnijas vadоtвjs Dюihads deva pavзli mobilizзt visus spзkus: "Gelala muson dюibrilali". Ilgi negaidot, atvзrвs garaюas durvis un no tв izbrauc viens tanks, jвsaka gan ka pвrveidots kartupeпu nolasiрanas aparвts, kas pieнibinвms pie traktora T-40. Aiz tв izsoпoja stalti 3 karavоri, kuriem uz visiem iedots viens kalaрnikova aparвts, tв teikt uz maiтu uz noteiktu laiku. Jвsaka gan ka aprвta brauciens un karavоru gвjiens ilga tikai kвdas 5 sekundes, lоdz vatikвns uzmeta 4 atombumbu, jo Albвnijas karalis kпыdоjas dodot pavзli caur Skype, ko vatikвns neiedomвjami dвrgas un sareюмоtas operвcijas laikв atklвja, paraujot uz elli netвlu esoрo ciematu ar 13 milj.iedzоvotвjiem. Laikam lieki piebilst, ka Vatikвna mзrнis bija iznоcinвt tikai tankam lоdzоgo priekрmetu un 3 karavоrus bez nejauрiem upuriem.

to visu jыs iespзjams jau zinвjвt

iespзjams, ka to visu jыs jau zinвjвt, bet jыs noteikti nezinвjвt, ka dzeltenais diriюablis, ko Turkmenistвnas brоvprвtоgi piespiestie kolorado vaboпu spridzinвtвji pameta, turpinвja stвvзt virs Kirgistвnas laukiem. uzpыta neliels vзjiтр, kв lidaprвts sвka virzоties uz valsts dienviediem lзnв garв ar 5m/sek. Diemюзl vietзjie iedzоvotвji kirgistвnieрi рвdus aparвtus redz pirmo reizi, un salasоjuрies Korвnu , uzskata to par apokalipsi un pasaules galu. saskaтв ar Korвnu, tuvojoties pasaules galam, рiem labвkв nвve esot paрspridzinвties paraujot lоdzi savus ienaidniekus. lieki piebilst, ka kirgistвnieрiem momentв kaimiтi kпuva par lielвkajiem ienaidniekiem, jo daюi daюiem neesot atdevuрi tomвtus, citi velosipeda riepu u.c. Sвkвs masveida paрspridzinврanвs, cilvзki skrзja pie kaimiтa un uzsprвga ar visu kaimiтu, daюreiz sanвca vairвki kopв - atcerзjвs pвri darоjumus un klusi sprвga. briюiem sprвga salmu bыdas ik pзc sekundes. Publiskajв tualetз kвds uzurinзja kвdam, pзc brоюa tualete ar 30 urinзtвjiem aizgвja pa gaisu. JO tвlвk diriюablis virzоjвs tвlaн uz dienviediem jo neizglоtotвki kпuva cilvзki. Dienvidu daпв рie meюoтi pielыdza objektu, lidinвja рнзpus un harpыnas pret to. Vatikвns to redzot, uzskata par barbarisma atdzimрanu un nevзlas pieпaut to, nomзrнз taktisko kodolgalviтu un 12 miljoni barabri aiziet lupatвs, plus nav jвatgвdina ka tiek parauti lоdzi atlikuрi paрspridzinвtвji, kuriem nav izdevies atrast ienaidniekus.

Sign in to follow this  


1 Comment


Recommended Comments

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

About us

KSO.LV is a gaming community which started in early 2003. Our goal is to make sure to provide you a low latency server with cool game modes to give every player the best gaming experience.

 

 

Get in touch

facebook feed

Recent tweets

Follow us

×

Important Information

To continue using KSO.LV, you’ll need to agree to the updated Terms, Privacy Policy, and Cookie use.  Privacy Policy Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.